Privacy Statement
Niet-geregistreerd GEBRUIKER van KlasCement
Juridische informatie

Definities

Voor de toepassing van deze Privacy Statement wordt verstaan onder:
 • "Website": www.KlasCement.net en alle onderdelen ervan;
 • "Informatie": alle gegevens die zich op de Website bevinden, hieronder begrepen doch zonder daartoe beperkt te zijn: foto’s, afbeeldingen, grafieken, lesdocumenten, links naar educatieve sites, software, tekeningen, tekst, etc.;
 • "Gebruik" en "Gebruiken": het bekijken en downloaden van Informatie op de Website;
 • "Gebruiker" en alle hiervan afgeleide termen: elke persoon die de Website bekijkt en/of doet bekijken en/of Gebruikt en/of doet Gebruiken;
 • “AOC”: De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar regering, bij delegatie, in de persoon van de heer Luc Jansegers, waarnemend administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Onderwijscommunicatie gevestigd in Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel.
 • “KlasCementteam”: De medewerkers van AOC die instaan voor het beheer en ontwikkeling van de Website;
 • “Privacywet”: de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Algemeen

AOC draagt zorg voor jouw privacy. AOC is verantwoordelijk voor de verwerking in de zin van de Privacywet.

Wanneer je jouw persoonsgegevens overmaakt aan AOC, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord dat deze zullen worden opgeslagen en verwerkt in de databanken van de Website, alsook dat deze zullen worden gepubliceerd op de Website en dat andere Gebruikers hierdoor toegang tot jouw persoonsgegevens kunnen hebben en er eventueel Gebruik van kunnen maken, conform de hieronder opgenomen voorwaarden.

Doel

De Persoonsgegevens die je eventueel persoonlijk meedeelt, zullen door AOC enkel worden verwerkt om:

 • Je toe te laten Informatie te Gebruiken;
 • Het beheer van onze Website en de diensten die we je kunnen aanbieden, beter te laten verlopen.

Wij dragen de grootste zorg voor jouw persoonsgegevens en verbinden ons ertoe om alle geldende Belgische wettelijke regels hieromtrent, zoals onder meer vervat in de Privacywet, te eerbiedigen.

Daarenboven geven we in geen enkel geval je persoonsgegevens door aan derden, tenzij:

 • je daar zelf voorafgaand uitdrukkelijk toestemming voor geeft; of
 • AOC van mening is dat jouw gebruik van de Website tegen deze Privacy Statement, onze Gebruiksvoorwaarden of andere richtlijnen of goede gebruiken ingaat; en de mededeling van je persoonsgegevens naar de mening van AOC noodzakelijk is om de eigendoms- en andere rechten van AOC te beschermen of te vrijwaren; of
 • indien AOC daartoe verplicht wordt door een gerechtelijke of administratieve instantie.

 • Teneinde misverstanden hieromtrent te vermijden, erken je dat derde partijen de Website kunnen crawlen en/of opslaan, zodat de Website of delen ervan dewelke jouw persoonsgegevens bevatten in de zoekresultaten van zoekmachines kunnen worden weergegeven en/of in een cache of archief kunnen terechtkomen, zonder dat AOC of het KlasCementteam hier enige controle over hebben en hier dus ook niet voor kunnen worden aangesproken.

Bewaring van je persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door AOC bewaard en in dit verband besteedt AOC hieraan dezelfde zorg als aan de bewaring van haar eigen vertrouwelijke informatie. Jouw persoonsgegevens zijn niet toegankelijk voor niet-geautoriseerde derden en/of voor leden van het KlasCementteam die daartoe niet zijn geautoriseerd, waardoor door deze personen geen enkel gebruik van jouw persoonsgegevens kan worden gemaakt voor de bovenvermelde doeleinden. Het aantal medewerkers van het KlasCementteam dat over toegang tot jouw persoonsgegevens beschikt, wordt bovendien tot een absoluut minimum beperkt. Bovendien zullen deze medewerkers enkel gebruik maken van jouw persoonsgegevens overeenkomstig de bovenvermelde doelstellingen. Op die manier beschikt AOC over een strikt beveiligingsbeleid dat toelaat om een ongeoorloofde toegang tot en misbruik van jouw persoonsgegevens te vermijden.

Veiligheid

In tegenstelling tot veel andere websites, gebruikt de Website geen cookies om het gebruik van de Website sneller en gemakkelijker te doen verlopen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die op de harde schijf van je computer worden bewaard om de toegang tot de website in kwestie te vergemakkelijken en het surfen sneller en efficiënter te laten verlopen. Deze cookies houden echter ook “sporen” van je surfgedrag en worden om die reden vaak gebruikt om redenen van direct marketing. Zoals boven reeds vermeld gebruikt de Website geen dergelijke cookies.

Verder schrijft de Website geen gegevens weg op jouw apparatuur. Alle gebruikersinformatie wordt eenvoudigweg bijgehouden op de eigen server van de Website.

Wijzigingen in de Privacy Statement

AOC behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd deze Privacy Statement aan te passen of bij te werken. In dit geval zal AOC de Gebruiker hiervan op de hoogte stellen door een duidelijk zichtbare kennisgeving op de Website. Het is jouw verantwoordelijkheid om op regelmatige basis te controleren of je op de hoogte bent van de laatste versie van de Privacy Statement. Indien je de Website verder gebruikt na datum van een wijziging, gaat AOC ervan uit dat je kennis hebt genomen van de gewijzigde Privacy Statement en dat je uitdrukkelijk instemt met de bepalingen die erin zijn opgenomen.

Automatische vertalingen door Google

Deze dienst kan vertalingen bevatten gemaakt door Google. Google verwerpt alle garanties, uitdrukkelijke of impliciete, op de vertalingen, met inbegrip van alle garanties op nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en alle impliciete garanties op verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen: Feedback of Contact.